Wykonujemy od podstaw:

 • ulice, drogi, parkingi, chodniki, place manewrowe, ścieżki rowerowe
 • podbudowy z kruszyw naturalnych i recyklingowych,
 • nawierzchnie z mas bitumicznych, kostki brukowej, kostki poz-bruk i innych,
 • kompleksowe usługi brukarskie na prywatnych posesjach,
 • tereny zielone wraz z małą architekturą ,
 • sieci kanalizacyjne deszczowe i sanitarne.

Zajmujemy się również:

 • robotami ziemnymi,
 • rozbiórkami i wyburzeniami,

Wynajmujemy sprzęt budowlany - świadczymy:

 • usługi koparko-ładowarkami, ładowarką, koparką kołową
 • transport materiałów sypkich, palet (HDS), wywóz odpadów

Oferujemy usługi komunalne w okresie zimowym:

 • odśnieżanie ręczne i mechaniczne (również powierzchni dachów płaskich) oraz załadunek i wywóz śniegu.

Zapewniamy również:

 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego
 • kierowanie wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
 • kierowanie budową i robotami budowlanymi
 • koordynację budów

w tym -
usługi oceny merytorycznej i monitoringu fazy projektowej, przetargowej, wykonawczej i odbiorowej:
- analizę ofert z przedstawieniem propozycji wyboru wykonawcy,
- opiniowanie projektów budowlanych, analizy techniczne
- pełnobranżową kontrolę techniczną budowy w zakresie wbudowywania właściwych materiałów i urządzeń, wykonywania prac zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi polskimi normami.
- pełnobranżową koordynację robót,
- kontrolę stanu zaawansowania prac,
- przeprowadzenie odbiorów wewnętrznych (m.in.: kontrola wykonania wymaganych badań i prób, przedstawienie odpowiednich certyfikatów, deklaracji i oświadczeń),
- przeprowadzenie odbiorów zewnętrznych z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami nadzoru.